Research and Development

1depth

2021년도 소재부품장비 으뜸기업 2차 선정계획 공고

 

산업통상자원부 공고 제2021 - 686호

그림입니다.

원본 그림의 이름: CLP000016300001.bmp

원본 그림의 크기: 가로 267pixel, 세로 147pixel

                                                          

2021년도 소재·부품·장비 으뜸기업 2차 선정계획 공고

 

소재·부품·장비 핵심전략기술 분야의 공급망 안정 및 글로벌화를 위하여 산업통상자원부에서 추진하고 있는 '2021년도 소재·부품·장비 으뜸기업 2차 선정계획'을 공고하오니, 참여를 희망하는 기업은 관련 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.                                                      


 

2021년 09월 27일

산업통상자원부장관